Title Singer Writer Album
Dương Gia Tướng Trương Quốc Vinh The Yang's Saga
Lộc đỉnh kí 1983 Trương Quốc Vinh Duke of Moutain Deer 1983