Title Singer Writer Album
Anh hùng xạ điêu 1 La Văn, Jenny Yang The Legend of the Condor Heroes
Anh hùng xạ điêu 1 sub La Văn The Legend of the Condor Heroes
Anh hùng xạ điêu 2 La Văn, Jenny Yang The Legend of the Condor Heroes
Anh hùng xạ điêu 2 sub La Văn, Jenny Yang The Legend of the Condor Heroes
Anh hùng xạ điêu 3 La Văn, Jenny Yang The Legend of the Condor Heroes
Kim ngọc mãn đường La Văn Happy Ever After