Title Singer Writer Album
Bến Thượng Hải tranh hùng Lưu Đức Hòa Shanghai Grand