Title Singer Writer Album
Huynh đệ song hành La Gia Lương Old Time Buddy
Huynh đệ song hành sub2 La Gia Lương, Trương Khả Di, Tuyên Huyên, Ngô Trấn Vũ Old Time Buddy
Huynh đệ song hành sub3 Trương Khả Di, Tuyên Huyên Old Time Buddy
Huynh đệ song hành sub4 La Gia Lương, Tuyên Huyên Old Time Buddy
Huynh đệ song hành sub5 La Gia Lương, Tuyên Huyên Old Time Buddy
Huynh đệ song hành sub6 La Gia Lương, Trương Khả Di Old Time Buddy
Huynh đệ song hành sub7 La Gia Lương Old Time Buddy