Title Singer Writer Album
Tuyết Sơn Phi Hồ (bản cũ) Lữ Phương & Susanna Kwan Flying Fox of the Snowy Mountain
Tuyết Sơn Phi Hồ (bản mới) Trương Học Hữu Flying Fox of the Snowy Mountain